อ.เขียน ปิละกพันธ์

อ.เขียน ปิละกพันธ์ุ

ประวัติส่วนตัว

นายเขียน ปิละกพันธ์ุ เกิดวันอังคาร เดือน 10 ปีกุน พ.ศ.2466 ที่บ้านชุมพล หมู่ที่ 1 ต.ชุมพล อ.สทิงพระจ.สงขลา บุตรของนายสอน นางไหม ปิละกพันธ์ุมีพื่น้องร่วมสายโลหิต 3 คน  อดีตบิดารับราชการเป็นขุนนางอยู่ในวังของพระยาอำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานี มีความรู้เป็นหมอพื้นบ้าน
 ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2472   ได้เข้าศึกษาภาษาไทยและภาษาขอมที่วัดสทิงพระ จากพระอาจารย์สังข์ อิสโร ซื่งเป็นพระญาติในสมัยนั้น และได้ฝากเรียนจนจบ ป.4 จากโรงเรียนสทิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา จนสามารถอ่านเขียนภาษาขอมได้มาจนถึงทุกวันนี้
ประวัติการศึกษาการแพทย์แผนไทย

พ.ศ. 2480   ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากบิดาจนท่านเสียชีวิต
พ.ศ. 2485   ได้รับการถ่ายทอดจากหมอแปะฮก ซึ่งเป็นญาติและมีความชำนาญในการรักษาโรคในสมัยนั้น ในขณะที่ศึกษาเรียนรู้อยู่กับหมอแปะฮก ก็ได้ไปศึกษากับพระอาจารย์ชู วัดปากระวะ อ.หัวไทรจ.นครศรีธรรมราช อยู่ 5 ปี พร้อมภาคปฎิบัติ
พ.ศ. 2490   ได้ศึกษาเพิ่มเติมจากอาจารย์หมอพลัด คนทั่วไปเรียกท่านว่า ตาหมอเฒ่าเป็นผู้ชำนาญการรักษาโรคของบ้านปากระวะ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

พ.ศ. 2492   ได้ไปศึกษาที่สำนักพระอาจารย์เจิม อะชิโต วัดหอยกัน อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  ใช้เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยคอยเป็นอุปถากรับใช้อาจารย์เมื่อมีผู้ป่วยมารับการรักษา

พ.ศ. 2496   แต่งงาน อาชีพทำนาและเป็นหมอพื้นบ้าน เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของบิดา ที่ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

พ.ศ. 2498   ย้ายภูมิลำเนา ไปอยู่อำเภอป่าบอน จ.พัทลุง

พ.ศ. 2513   ย้ายไปอยู่ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ประกอบอาชีพตัดยางและแพทย์แผนไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ครั้งนั้นจนถึงปัจจุบัน

ผลงานช่วยเหลือสังคม

พ.ศ. 2535  เป็นที่ปรึกษาสมาคมเภสัชและอายุรเวชแผนโบราณสงขลา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษประเภทเวชกรรม

พ.ศ. 2536  เป็นที่ปรึกษาด้านเวชกรรมของสมาพันธ์แพทย์แผนไทยภาคใต้

พ.ศ. 2540  เป็นที่ปรึกษาอาจารย์อาวุโส สมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดสตูล

พ.ศ. 2543  เป็นประธานหมอพื้นบ้านของโรงพยาบาลอำเภอทุ่งหว้า จ.สตูล

พ.ศ. 2543  เป็นผู้นำท้องถิ่น ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

พ.ศ. 2543   ได้รับการยกย่องเป็นบัณฑิตหมู่บ้าน

พ.ศ. 2544  ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานผู้สูงอายุสถานีอนามัยนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

การได้รับการเชิดชูเกียรติด้านการแพทย์แผนไทย

พ.ศ. 2527   ได้รับเกียรติบัตรวิทยากรระดับผู้นำเผยแพร่สมุนไพรจากสมาคมเภสัชและอายุรเวชแผนโบราณสงขลา

พ.ศ.2545   ได้รับเกียรติบัตรแพทย์แผนไทยดีเด่น ประเภทบำบัดรักษาโรค จากสมาพันธ์แพทย์แผนไทยภาคใต้

พ.ศ.2546   ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสุขภาพผู้สูงอายุชายจากอำเภอทุ่งหว้า จ.สตูล

พ.ศ.2547   ได้รับเกียรติบัตรผู้สูงอายุดีเด่นด้านทันตสุขภาพระดับจังหวัดสตูล

พ.ศ.2547   เป็นกรรมการที่ปรึกษาการจัดทำสารานุกรมสมุนไพรภาคใต้ ของสมาพันธ์แพทย์แผนไทยภาคใต้

พ.ศ.2547   เป็นกรรมการที่ปรึกษาของสมาพันธ์แพทย์แผนไทยภาคใต้ ด้านบำบัดโรค

พ.ศ.2548   กรรมการวิชาชีพสาขาแพทย์แผนไทยได้ประเมินความรู้ความสามารถ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลป์ สาขาแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย และมีสิทธิประกอบโรคศิลป์ตามสาขาประเภทดังกล่าวได้ภายใต้บังคับแห่งกฏหมาย

นับว่าเป็นประวัติศาสตร์คนที่ 1 ในจำนวน 5 คน ครั้งแรกของหมอพื้นบ้านไทย