ตำหรับยาสกายฟี่

ตำหรับยาสกายฟี่

การจัดตำหรับยาของสกายฟี่ แตกต่างจากบริษัทอื่นอย่างไร

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานของอาจารย์เขียน ปิละกพันธุ์ มากกว่า 65 ปี (ท่านเริ่มผลิตยาเมื่ออายุ 30 ปี)ทำให้ท่านมีความเข้าใจอย่างลึกซื้ง ยากที่จะบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้ทั้งหมด จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของสกายฟี่ มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ประเด็นหลักคือ

1. การเจาะจงใช้เฉพาะส่วนในการผลิต สมุนไพรแต่ละส่วนมีสรรพคุณไม่เหมือนกัน เช่น สูตรที่ใช้ราก

เป็นส่วนประกอบ เราจะใช้รากอย่างเดียว จะไม่มีใบหรือส่วนของลำต้นเข้าไปปะปนด้วย

2. การเก็บวัตถุดิบ จะต้องเก็บตามข้อกำหนด นี่คือเคล็ดลับของสกายฟี่ เช่น ฟ้าทะลายโจรจะเก็บ

เฉพาะช่วงที่ดอกตูมเท่านั้น หรือกรณีใบมะขามแขก เราจะเก็บเมื่ออายุครบกำหนด 90 วัน หรือก่อน

ออกดอก เมื่อออกดอกแล้วห้ามเก็บ สมุนไพรอื่นก็เหมือนกัน การเก็บจะแตกต่างออกไปแต่ละชนิด ซึ่ง

ช่วงที่สรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดจะขึ้นสูงสุดแตกต่างกันไป เพื่อให้ได้ตัวยาที่มีคุณภาพสูงสุด เรา

จะใช้แต่ปุ๋ยคอกเท่านั้น ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี

เมื่อมีการตัด หรือขุดเอาต้นสมุนไพรเพื่อนำไปผลิตยา จะมีการปลูกต้นใหม่ทดแทนทันที ทำให้เรา

ไม่มีการขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และมีการปลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พื้นที่การปลูกจะอยู่ที่เทือกเขา

บรรทัด จังหวัดพัทลุงภูมิประเทศตั้งอยู่ในพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วม ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในรัศมี 5 กม.

สมุนไพรบางชนิดต้องปลูกในระดับความสูงจากน้ำทะเล 200 เมตรขึ้น สมุนไพรบางชนิดปลูกที่เชียงใหม่

เพื่อต้องการให้ได้คุณภาพสูงสุด เช่น ข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้

3. การใช้สมุนไพรมากกว่า 37 ชนิดในแต่ละสูตร ทำให้ตำหรับยาสมุนไพรที่ผลิตออกมา

มีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักวิชาการ มีตัวยาหลัก ตัวยาช่วย ตัวยาตัดพิษ และตัวยาชูกลิ่น ซึ่งจะทำให้

ยามีฤทธิ์ในการส่งเสริมซึ่งกันและกัน ไม่หักล้างกันเอง

4. สัดส่วนการผสมที่เป็นเคล็ดลับ  สมุนไพรในตำหรับของสกายฟี่ มีส่วนผสมที่ไม่ขัดแย้งกันเอง เช่น

7;3:1:5:6:9,   4:2:6:5:8:9,   6:5:3:4:7:9  เป็นต้น ซึ่งสูตรเหล่านี้เป็นสูตรเคล็ดลับเฉพาะของสกายฟี่

เท่านั้น ซึ่งสูตรเหล่านี้เกิดจากประสบการณือันยาวนานของอาจารย์เขียน ปิละกพันธุ์ ซึ่งท่านได้ทุ่มเท

ค้นคว้าศึกษาเรื่องพืชแต่ละชนิดเป็นเวลาถึง 20 ปี จนได้สูตรยาสมุนไพรที่มีคุณภาพสูงสุดให้ลูกหลาน

ไทยได้ใช้กัน

5. ทดลองปฏิกริยาก่อนการจัดสูตร พืชที่มีสรรพคุณเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าเมื่อใส่รวมกันแล้ว

จะทำให้สรรพคุณดีขึ้น มันอาจขัดแย้งกันเอง เช่นพืช A ช่วยในการลดน้ำหนัก 20 หน่วย พืช B ช่วยใน

การลดน้ำหนัก 30 หน่วย การเอาพืช  A+B ไม่ได้หมายความว่าลดน้ำหนักเท่ากับ 50 หน่วย แต่ผลลัพย์

อาจเหลือแค่ 11 หน่วย ซึ่งผู้ผลิตยาส่วนใหญ่จะไม่ทราบ แต่จากการค้นคว้าและวิจัยของอาจารย์เขียน

ปิลกพันธุ์ ทำให้ค้นพบกับเทคนิคพิเศษนี้ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของสกายฟี่มีประสิทธิภาพสูงสุด

6. การฆ่าเชื้อด้วยระบบโอโซน จึงทำให้ตำหรับยาของสกายฟี่มีความปลอดภัยสูง ปราศจากสิ่งแปลก

ปลอม รวมทั้งเชื้อราและสารตกค้าง ซึ่งจากการทดสอบยาที่บรรจุแคปซูลไว้ถึง 5 ปี เมื่อนำมาใช้

ประสิทธิภาพยังเท่าเดิมไม่ได้ลดลงแม้แต่นิดเดียว